این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
مهلت ارسال چکیده+اصل مقالات
16 آذر 95
تمدید تا 30 آذر95
مهلت واریز هزینه های همایش
1 دی ماه 95
برگزاری همایش 6 دی 95
 
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده+اصل مقالات
16 آذر 95
تمدید 30 آذر 95
مهلت واریز هزینه های همایش
1 دی 95
پست بسته های شرکت کنندگان غیر حضوری
6 الی 10دی 95
برگزاری همایش 6 دی 95